โรงเรียนราษฎร์สามัคคี (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
146
จำนวน(คน) 35 21 1 4 0 85
ร้อยละ 23.97 % 14.38 % 0.68 % 2.74 % 0.00 % 58.22 %
ระดับประถมศึกษา
422
จำนวน(คน) 48 27 10 5 0 332
ร้อยละ 11.37 % 6.40 % 2.37 % 1.18 % 0.00 % 78.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
215
จำนวน(คน) 13 6 10 1 0 185
ร้อยละ 6.05 % 2.79 % 4.65 % 0.47 % 0.00 % 86.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 783 คน
จำนวน(คน) 96 54 21 10 0 602
ร้อยละ 12.26 % 6.90 % 2.68 % 1.28 % 0.00 % 76.88 %

568 : 83 , 48 , 11 , 9 , 0 , 417...14.61 , 8.45 , 1.94 , 1.58 , 0.00 , 73.42 = 151 : 26.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 783 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 181 คน คิดเป็นร้อยละ 23.12%

Powered By www.thaieducation.net