โรงเรียนราษฎร์สามัคคี (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
146
จำนวน(คน) 43 22 2 6 0 73
ร้อยละ 29.45 % 15.07 % 1.37 % 4.11 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
422
จำนวน(คน) 57 29 14 9 0 313
ร้อยละ 13.51 % 6.87 % 3.32 % 2.13 % 0.00 % 74.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
215
จำนวน(คน) 20 9 14 1 0 171
ร้อยละ 9.30 % 4.19 % 6.51 % 0.47 % 0.00 % 79.53 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 783 คน
จำนวน(คน) 120 60 30 16 0 557
ร้อยละ 15.33 % 7.66 % 3.83 % 2.04 % 0.00 % 71.14 %

568 : 100 , 51 , 16 , 15 , 0 , 386...17.61 , 8.98 , 2.82 , 2.64 , 0.00 , 67.96 = 182 : 32.04
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 783 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 226 คน คิดเป็นร้อยละ 28.86%

Powered By www.thaieducation.net