โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 5 5 3 2 0 15
ร้อยละ 16.67 % 16.67 % 10.00 % 6.67 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 6 5 7 3 4 59
ร้อยละ 7.14 % 5.95 % 8.33 % 3.57 % 4.76 % 70.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
118
จำนวน(คน) 10 10 8 5 6 79
ร้อยละ 8.47 % 8.47 % 6.78 % 4.24 % 5.08 % 66.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 232 คน
จำนวน(คน) 21 20 18 10 10 153
ร้อยละ 9.05 % 8.62 % 7.76 % 4.31 % 4.31 % 65.95 %

114 : 11 , 10 , 10 , 5 , 4 , 74...9.65 , 8.77 , 8.77 , 4.39 , 3.51 , 64.91 = 40 : 35.09ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 232 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 34.05%

Powered By www.thaieducation.net