โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 28
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 90.32 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 2 3 6 2 3 71
ร้อยละ 2.30 % 3.45 % 6.90 % 2.30 % 3.45 % 81.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
118
จำนวน(คน) 3 3 6 2 0 104
ร้อยละ 2.54 % 2.54 % 5.08 % 1.69 % 0.00 % 88.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 236 คน
จำนวน(คน) 6 6 14 4 3 203
ร้อยละ 2.54 % 2.54 % 5.93 % 1.69 % 1.27 % 86.02 %

118 : 3 , 3 , 8 , 2 , 3 , 99...2.54 , 2.54 , 6.78 , 1.69 , 2.54 , 83.90 = 19 : 16.10
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 236 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 13.98%

Powered By www.thaieducation.net