โรงเรียนบ้านคําไฮ (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 34
ร้อยละ 8.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.89 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 3 3 4 0 1 129
ร้อยละ 2.14 % 2.14 % 2.86 % 0.00 % 0.71 % 92.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 6 3 4 0 1 163
ร้อยละ 3.39 % 1.69 % 2.26 % 0.00 % 0.56 % 92.09 %

177 : 6 , 3 , 4 , 0 , 1 , 163...3.39 , 1.69 , 2.26 , 0.00 , 0.56 , 92.09 = 14 : 7.91
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.91%

Powered By www.thaieducation.net