โรงเรียนบ้านดงน้อย (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 30
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 2.94 % 2.94 % 0.00 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 8 7 10 7 0 106
ร้อยละ 5.80 % 5.07 % 7.25 % 5.07 % 0.00 % 76.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 3 2 1 2 0 36
ร้อยละ 6.82 % 4.55 % 2.27 % 4.55 % 0.00 % 81.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 216 คน
จำนวน(คน) 12 10 12 10 0 172
ร้อยละ 5.56 % 4.63 % 5.56 % 4.63 % 0.00 % 79.63 %

172 : 9 , 8 , 11 , 8 , 0 , 136...5.23 , 4.65 , 6.40 , 4.65 , 0.00 , 79.07 = 36 : 20.93
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.37%

Powered By www.thaieducation.net