โรงเรียนบ้านดงน้อย (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 2 2 2 2 0 37
ร้อยละ 4.44 % 4.44 % 4.44 % 4.44 % 0.00 % 82.22 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 8 6 10 6 0 106
ร้อยละ 5.88 % 4.41 % 7.35 % 4.41 % 0.00 % 77.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 42
ร้อยละ 4.44 % 0.00 % 2.22 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 226 คน
จำนวน(คน) 12 8 13 8 0 185
ร้อยละ 5.31 % 3.54 % 5.75 % 3.54 % 0.00 % 81.86 %

181 : 10 , 8 , 12 , 8 , 0 , 143...5.52 , 4.42 , 6.63 , 4.42 , 0.00 , 79.01 = 38 : 20.99
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 226 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 18.14%

Powered By www.thaieducation.net