โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 7 7 6 2 2 30
ร้อยละ 12.96 % 12.96 % 11.11 % 3.70 % 3.70 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 18 12 37 7 14 74
ร้อยละ 11.11 % 7.41 % 22.84 % 4.32 % 8.64 % 45.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 216 คน
จำนวน(คน) 25 19 43 9 16 104
ร้อยละ 11.57 % 8.80 % 19.91 % 4.17 % 7.41 % 48.15 %

216 : 25 , 19 , 43 , 9 , 16 , 104...11.57 , 8.80 , 19.91 , 4.17 , 7.41 , 48.15 = 112 : 51.85
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 112 คน คิดเป็นร้อยละ 51.85%

Powered By www.thaieducation.net