โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 8 7 4 2 2 30
ร้อยละ 15.09 % 13.21 % 7.55 % 3.77 % 3.77 % 56.60 %
ระดับประถมศึกษา
161
จำนวน(คน) 21 12 34 7 14 73
ร้อยละ 13.04 % 7.45 % 21.12 % 4.35 % 8.70 % 45.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 29 19 38 9 16 103
ร้อยละ 13.55 % 8.88 % 17.76 % 4.21 % 7.48 % 48.13 %

214 : 29 , 19 , 38 , 9 , 16 , 103...13.55 , 8.88 , 17.76 , 4.21 , 7.48 , 48.13 = 111 : 51.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 111 คน คิดเป็นร้อยละ 51.87%

Powered By www.thaieducation.net