โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
217
จำนวน(คน) 23 2 10 25 9 148
ร้อยละ 10.60 % 0.92 % 4.61 % 11.52 % 4.15 % 68.20 %
ระดับประถมศึกษา
1061
จำนวน(คน) 88 37 75 125 115 621
ร้อยละ 8.29 % 3.49 % 7.07 % 11.78 % 10.84 % 58.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1278 คน
จำนวน(คน) 111 39 85 150 124 769
ร้อยละ 8.69 % 3.05 % 6.65 % 11.74 % 9.70 % 60.17 %

1278 : 111 , 39 , 85 , 150 , 124 , 769...8.69 , 3.05 , 6.65 , 11.74 , 9.70 , 60.17 = 509 : 39.83ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1278 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 509 คน คิดเป็นร้อยละ 39.83%

Powered By www.thaieducation.net