โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
217
จำนวน(คน) 21 7 10 28 14 137
ร้อยละ 9.68 % 3.23 % 4.61 % 12.90 % 6.45 % 63.13 %
ระดับประถมศึกษา
1061
จำนวน(คน) 73 51 78 124 130 605
ร้อยละ 6.88 % 4.81 % 7.35 % 11.69 % 12.25 % 57.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1278 คน
จำนวน(คน) 94 58 88 152 144 742
ร้อยละ 7.36 % 4.54 % 6.89 % 11.89 % 11.27 % 58.06 %

1278 : 94 , 58 , 88 , 152 , 144 , 742...7.36 , 4.54 , 6.89 , 11.89 , 11.27 , 58.06 = 536 : 41.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1278 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 536 คน คิดเป็นร้อยละ 41.94%

Powered By www.thaieducation.net