โรงเรียนบ้านโพนขาว (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 2 0 6 0 0 0
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 75.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 6 0 20 4 7 0
ร้อยละ 16.22 % 0.00 % 54.05 % 10.81 % 18.92 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 45 คน
จำนวน(คน) 8 0 26 4 7 0
ร้อยละ 17.78 % 0.00 % 57.78 % 8.89 % 15.56 % 0.00 %

45 : 8 , 0 , 26 , 4 , 7 , 0...17.78 , 0.00 , 57.78 , 8.89 , 15.56 , 0.00 = 45 : 100.00ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 45 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net