โรงเรียนบ้านนาจาน (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 3 3 2 1 0 37
ร้อยละ 6.52 % 6.52 % 4.35 % 2.17 % 0.00 % 80.43 %
ระดับประถมศึกษา
156
จำนวน(คน) 11 11 11 0 0 123
ร้อยละ 7.05 % 7.05 % 7.05 % 0.00 % 0.00 % 78.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 14 14 13 1 0 160
ร้อยละ 6.93 % 6.93 % 6.44 % 0.50 % 0.00 % 79.21 %

202 : 14 , 14 , 13 , 1 , 0 , 160...6.93 , 6.93 , 6.44 , 0.50 , 0.00 , 79.21 = 42 : 20.79ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 20.79%

Powered By www.thaieducation.net