โรงเรียนบ้านนาจาน (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 12 5 2 4 0 22
ร้อยละ 26.67 % 11.11 % 4.44 % 8.89 % 0.00 % 48.89 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 44 25 6 17 1 65
ร้อยละ 27.85 % 15.82 % 3.80 % 10.76 % 0.63 % 41.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 56 30 8 21 1 87
ร้อยละ 27.59 % 14.78 % 3.94 % 10.34 % 0.49 % 42.86 %

203 : 56 , 30 , 8 , 21 , 1 , 87...27.59 , 14.78 , 3.94 , 10.34 , 0.49 , 42.86 = 116 : 57.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 116 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14%

Powered By www.thaieducation.net