โรงเรียนบ้านนาจาน (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 12 5 2 4 0 22
ร้อยละ 26.67 % 11.11 % 4.44 % 8.89 % 0.00 % 48.89 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 44 25 14 17 0 58
ร้อยละ 27.85 % 15.82 % 8.86 % 10.76 % 0.00 % 36.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 56 30 16 21 0 80
ร้อยละ 27.59 % 14.78 % 7.88 % 10.34 % 0.00 % 39.41 %

203 : 56 , 30 , 16 , 21 , 0 , 80...27.59 , 14.78 , 7.88 , 10.34 , 0.00 , 39.41 = 123 : 60.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 123 คน คิดเป็นร้อยละ 60.59%

Powered By www.thaieducation.net