โรงเรียนบ้านดงขวาง (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 6 2 2 0 2
ร้อยละ 14.29 % 42.86 % 14.29 % 14.29 % 0.00 % 14.29 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 11 12 11 7 1 16
ร้อยละ 18.97 % 20.69 % 18.97 % 12.07 % 1.72 % 27.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 72 คน
จำนวน(คน) 13 18 13 9 1 18
ร้อยละ 18.06 % 25.00 % 18.06 % 12.50 % 1.39 % 25.00 %

72 : 13 , 18 , 13 , 9 , 1 , 18...18.06 , 25.00 , 18.06 , 12.50 , 1.39 , 25.00 = 54 : 75.00ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00%

Powered By www.thaieducation.net