โรงเรียนบ้านเซียงเซา (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 3 3 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 11.11 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 4 3 1 0 0 74
ร้อยละ 4.88 % 3.66 % 1.22 % 0.00 % 0.00 % 90.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 4 6 4 0 0 95
ร้อยละ 3.67 % 5.50 % 3.67 % 0.00 % 0.00 % 87.16 %

109 : 4 , 6 , 4 , 0 , 0 , 95...3.67 , 5.50 , 3.67 , 0.00 , 0.00 , 87.16 = 14 : 12.84ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 12.84%

Powered By www.thaieducation.net