โรงเรียนบ้านหนองผือ (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 9 9 1 6 0 32
ร้อยละ 15.79 % 15.79 % 1.75 % 10.53 % 0.00 % 56.14 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 33 14 12 6 0 83
ร้อยละ 22.30 % 9.46 % 8.11 % 4.05 % 0.00 % 56.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 42 23 13 12 0 115
ร้อยละ 20.49 % 11.22 % 6.34 % 5.85 % 0.00 % 56.10 %

205 : 42 , 23 , 13 , 12 , 0 , 115...20.49 , 11.22 , 6.34 , 5.85 , 0.00 , 56.10 = 90 : 43.90ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 43.90%

Powered By www.thaieducation.net