โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 9 10 0 0 0 48
ร้อยละ 13.43 % 14.93 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 71.64 %
ระดับประถมศึกษา
217
จำนวน(คน) 45 23 12 15 0 122
ร้อยละ 20.74 % 10.60 % 5.53 % 6.91 % 0.00 % 56.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
115
จำนวน(คน) 6 3 8 2 0 96
ร้อยละ 5.22 % 2.61 % 6.96 % 1.74 % 0.00 % 83.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 399 คน
จำนวน(คน) 60 36 20 17 0 266
ร้อยละ 15.04 % 9.02 % 5.01 % 4.26 % 0.00 % 66.67 %

284 : 54 , 33 , 12 , 15 , 0 , 170...19.01 , 11.62 , 4.23 , 5.28 , 0.00 , 59.86 = 114 : 40.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 399 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net