โรงเรียนบ้านขามเปี้ย (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 2 0 4 1 17
ร้อยละ 11.11 % 7.41 % 0.00 % 14.81 % 3.70 % 62.96 %
ระดับประถมศึกษา
155
จำนวน(คน) 11 4 0 17 5 118
ร้อยละ 7.10 % 2.58 % 0.00 % 10.97 % 3.23 % 76.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 18 6 3 4 9 0
ร้อยละ 45.00 % 15.00 % 7.50 % 10.00 % 22.50 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 222 คน
จำนวน(คน) 32 12 3 25 15 135
ร้อยละ 14.41 % 5.41 % 1.35 % 11.26 % 6.76 % 60.81 %

182 : 14 , 6 , 0 , 21 , 6 , 135...7.69 , 3.30 , 0.00 , 11.54 , 3.30 , 74.18 = 47 : 25.82
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 222 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 39.19%

Powered By www.thaieducation.net