โรงเรียนบ้านขามเปี้ย (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 6 6 1 6 0 8
ร้อยละ 22.22 % 22.22 % 3.70 % 22.22 % 0.00 % 29.63 %
ระดับประถมศึกษา
157
จำนวน(คน) 1 1 0 7 0 148
ร้อยละ 0.64 % 0.64 % 0.00 % 4.46 % 0.00 % 94.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 7 8 1 13 0 195
ร้อยละ 3.13 % 3.57 % 0.45 % 5.80 % 0.00 % 87.05 %

184 : 7 , 7 , 1 , 13 , 0 , 156...3.80 , 3.80 , 0.54 , 7.07 , 0.00 , 84.78 = 28 : 15.22
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 12.95%

Powered By www.thaieducation.net