โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 11 2 0 3 2 26
ร้อยละ 25.00 % 4.55 % 0.00 % 6.82 % 4.55 % 59.09 %
ระดับประถมศึกษา
182
จำนวน(คน) 15 15 13 5 0 134
ร้อยละ 8.24 % 8.24 % 7.14 % 2.75 % 0.00 % 73.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 2 3 1 1 6 57
ร้อยละ 2.86 % 4.29 % 1.43 % 1.43 % 8.57 % 81.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 296 คน
จำนวน(คน) 28 20 14 9 8 217
ร้อยละ 9.46 % 6.76 % 4.73 % 3.04 % 2.70 % 73.31 %

226 : 26 , 17 , 13 , 8 , 2 , 160...11.50 , 7.52 , 5.75 , 3.54 , 0.88 , 70.80 = 66 : 29.20
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 296 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 26.69%

Powered By www.thaieducation.net