โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 12 2 1 3 2 24
ร้อยละ 27.27 % 4.55 % 2.27 % 6.82 % 4.55 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
182
จำนวน(คน) 16 15 14 5 0 132
ร้อยละ 8.79 % 8.24 % 7.69 % 2.75 % 0.00 % 72.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 2 3 1 1 8 55
ร้อยละ 2.86 % 4.29 % 1.43 % 1.43 % 11.43 % 78.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 296 คน
จำนวน(คน) 30 20 16 9 10 211
ร้อยละ 10.14 % 6.76 % 5.41 % 3.04 % 3.38 % 71.28 %

226 : 28 , 17 , 15 , 8 , 2 , 156...12.39 , 7.52 , 6.64 , 3.54 , 0.88 , 69.03 = 70 : 30.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 296 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 28.72%

Powered By www.thaieducation.net