โรงเรียนบ้านจอมศรี (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 0 1 2 1 0 3
ร้อยละ 0.00 % 14.29 % 28.57 % 14.29 % 0.00 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
38
จำนวน(คน) 6 0 4 1 0 27
ร้อยละ 15.79 % 0.00 % 10.53 % 2.63 % 0.00 % 71.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 45 คน
จำนวน(คน) 6 1 6 2 0 30
ร้อยละ 13.33 % 2.22 % 13.33 % 4.44 % 0.00 % 66.67 %

45 : 6 , 1 , 6 , 2 , 0 , 30...13.33 , 2.22 , 13.33 , 4.44 , 0.00 , 66.67 = 15 : 33.33ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 45 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net