โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 31
ร้อยละ 5.71 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 88.57 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 13 0 17 0 0 82
ร้อยละ 11.61 % 0.00 % 15.18 % 0.00 % 0.00 % 73.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 15 0 19 0 0 113
ร้อยละ 10.20 % 0.00 % 12.93 % 0.00 % 0.00 % 76.87 %

147 : 15 , 0 , 19 , 0 , 0 , 113...10.20 , 0.00 , 12.93 , 0.00 , 0.00 , 76.87 = 34 : 23.13
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 23.13%

Powered By www.thaieducation.net