โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 31
ร้อยละ 5.71 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 88.57 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 16 0 17 0 0 79
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 15.18 % 0.00 % 0.00 % 70.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 18 0 19 0 0 110
ร้อยละ 12.24 % 0.00 % 12.93 % 0.00 % 0.00 % 74.83 %

147 : 18 , 0 , 19 , 0 , 0 , 110...12.24 , 0.00 , 12.93 , 0.00 , 0.00 , 74.83 = 37 : 25.17
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 25.17%

Powered By www.thaieducation.net