โรงเรียนบ้านอีอูด (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 8 1 3 0 0 24
ร้อยละ 22.22 % 2.78 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 25 29 5 9 1 31
ร้อยละ 25.00 % 29.00 % 5.00 % 9.00 % 1.00 % 31.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 33 30 8 9 1 55
ร้อยละ 24.26 % 22.06 % 5.88 % 6.62 % 0.74 % 40.44 %

136 : 33 , 30 , 8 , 9 , 1 , 55...24.26 , 22.06 , 5.88 , 6.62 , 0.74 , 40.44 = 81 : 59.56
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 59.56%

Powered By www.thaieducation.net