โรงเรียนบ้านเหล่า (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 6 0 4 2 0 9
ร้อยละ 28.57 % 0.00 % 19.05 % 9.52 % 0.00 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 3 2 6 4 0 42
ร้อยละ 5.26 % 3.51 % 10.53 % 7.02 % 0.00 % 73.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 78 คน
จำนวน(คน) 9 2 10 6 0 51
ร้อยละ 11.54 % 2.56 % 12.82 % 7.69 % 0.00 % 65.38 %

78 : 9 , 2 , 10 , 6 , 0 , 51...11.54 , 2.56 , 12.82 , 7.69 , 0.00 , 65.38 = 27 : 34.62
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 78 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 34.62%

Powered By www.thaieducation.net