โรงเรียนบ้านเหล่า (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 5 2 1 6 0 7
ร้อยละ 23.81 % 9.52 % 4.76 % 28.57 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 8 3 6 8 0 34
ร้อยละ 13.56 % 5.08 % 10.17 % 13.56 % 0.00 % 57.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 80 คน
จำนวน(คน) 13 5 7 14 0 41
ร้อยละ 16.25 % 6.25 % 8.75 % 17.50 % 0.00 % 51.25 %

80 : 13 , 5 , 7 , 14 , 0 , 41...16.25 , 6.25 , 8.75 , 17.50 , 0.00 , 51.25 = 39 : 48.75
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75%

Powered By www.thaieducation.net