โรงเรียนบ้านโพนงาม (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 5 0 3 1 14
ร้อยละ 11.54 % 19.23 % 0.00 % 11.54 % 3.85 % 53.85 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 2 4 3 15 4 47
ร้อยละ 2.67 % 5.33 % 4.00 % 20.00 % 5.33 % 62.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 5 9 3 18 5 61
ร้อยละ 4.95 % 8.91 % 2.97 % 17.82 % 4.95 % 60.40 %

101 : 5 , 9 , 3 , 18 , 5 , 61...4.95 , 8.91 , 2.97 , 17.82 , 4.95 , 60.40 = 40 : 39.60ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 39.60%

Powered By www.thaieducation.net