โรงเรียนบ้านโพนงาม (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 11 4 6 3 5 1
ร้อยละ 36.67 % 13.33 % 20.00 % 10.00 % 16.67 % 3.33 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 2 2 1 4 3 65
ร้อยละ 2.60 % 2.60 % 1.30 % 5.19 % 3.90 % 84.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 13 6 7 7 8 66
ร้อยละ 12.15 % 5.61 % 6.54 % 6.54 % 7.48 % 61.68 %

107 : 13 , 6 , 7 , 7 , 8 , 66...12.15 , 5.61 , 6.54 , 6.54 , 7.48 , 61.68 = 41 : 38.32
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 38.32%

Powered By www.thaieducation.net