โรงเรียนบ้านภูกระแต (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 57
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
183
จำนวน(คน) 0 0 3 0 1 179
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.64 % 0.00 % 0.55 % 97.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 87
ร้อยละ 1.10 % 0.00 % 3.30 % 0.00 % 0.00 % 95.60 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 331 คน
จำนวน(คน) 1 0 6 0 1 323
ร้อยละ 0.30 % 0.00 % 1.81 % 0.00 % 0.30 % 97.58 %

240 : 0 , 0 , 3 , 0 , 1 , 236...0.00 , 0.00 , 1.25 , 0.00 , 0.42 , 98.33 = 4 : 1.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 331 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.42%

Powered By www.thaieducation.net