โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 7 2 1 0 3
ร้อยละ 13.33 % 46.67 % 13.33 % 6.67 % 0.00 % 20.00 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 4 3 15 1 0 18
ร้อยละ 9.76 % 7.32 % 36.59 % 2.44 % 0.00 % 43.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 56 คน
จำนวน(คน) 6 10 17 2 0 21
ร้อยละ 10.71 % 17.86 % 30.36 % 3.57 % 0.00 % 37.50 %

56 : 6 , 10 , 17 , 2 , 0 , 21...10.71 , 17.86 , 30.36 , 3.57 , 0.00 , 37.50 = 35 : 62.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 56 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50%

Powered By www.thaieducation.net