โรงเรียนบ้านนาคํา (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 3 0 1 0 17
ร้อยละ 12.50 % 12.50 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 70.83 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 10 17 4 3 0 84
ร้อยละ 8.47 % 14.41 % 3.39 % 2.54 % 0.00 % 71.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 13 20 4 4 0 101
ร้อยละ 9.15 % 14.08 % 2.82 % 2.82 % 0.00 % 71.13 %

142 : 13 , 20 , 4 , 4 , 0 , 101...9.15 , 14.08 , 2.82 , 2.82 , 0.00 , 71.13 = 41 : 28.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 28.87%

Powered By www.thaieducation.net