โรงเรียนบ้านนาคํา (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 4 0 3 0 18
ร้อยละ 10.71 % 14.29 % 0.00 % 10.71 % 0.00 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 4 6 0 2 0 107
ร้อยละ 3.36 % 5.04 % 0.00 % 1.68 % 0.00 % 89.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 7 10 0 5 0 125
ร้อยละ 4.76 % 6.80 % 0.00 % 3.40 % 0.00 % 85.03 %

147 : 7 , 10 , 0 , 5 , 0 , 125...4.76 , 6.80 , 0.00 , 3.40 , 0.00 , 85.03 = 22 : 14.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.97%

Powered By www.thaieducation.net