โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 1 2 2 3 9
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 11.11 % 11.11 % 16.67 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 2 5 3 7 8 63
ร้อยละ 2.27 % 5.68 % 3.41 % 7.95 % 9.09 % 71.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 1 2 3 3 5 36
ร้อยละ 2.00 % 4.00 % 6.00 % 6.00 % 10.00 % 72.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 4 8 8 12 16 108
ร้อยละ 2.56 % 5.13 % 5.13 % 7.69 % 10.26 % 69.23 %

106 : 3 , 6 , 5 , 9 , 11 , 72...2.83 , 5.66 , 4.72 , 8.49 , 10.38 , 67.92 = 34 : 32.08
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77%

Powered By www.thaieducation.net