โรงเรียนบ้านดอนสมอ (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 7 1 0 0 0 28
ร้อยละ 19.44 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 13 7 4 0 0 43
ร้อยละ 19.40 % 10.45 % 5.97 % 0.00 % 0.00 % 64.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 20 8 4 0 0 71
ร้อยละ 19.42 % 7.77 % 3.88 % 0.00 % 0.00 % 68.93 %

103 : 20 , 8 , 4 , 0 , 0 , 71...19.42 , 7.77 , 3.88 , 0.00 , 0.00 , 68.93 = 32 : 31.07
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 31.07%

Powered By www.thaieducation.net