โรงเรียนบ้านดอนกลาง (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 3 2 2 1 1 33
ร้อยละ 7.14 % 4.76 % 4.76 % 2.38 % 2.38 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
146
จำนวน(คน) 5 2 3 1 1 134
ร้อยละ 3.42 % 1.37 % 2.05 % 0.68 % 0.68 % 91.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
134
จำนวน(คน) 2 2 1 1 1 127
ร้อยละ 1.49 % 1.49 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 94.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 322 คน
จำนวน(คน) 10 6 6 3 3 294
ร้อยละ 3.11 % 1.86 % 1.86 % 0.93 % 0.93 % 91.30 %

188 : 8 , 4 , 5 , 2 , 2 , 167...4.26 , 2.13 , 2.66 , 1.06 , 1.06 , 88.83 = 21 : 11.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 322 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70%

Powered By www.thaieducation.net