โรงเรียนบ้านไชยศรี (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 6
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 18.18 % 9.09 % 0.00 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 7 4 11 4 2 43
ร้อยละ 9.86 % 5.63 % 15.49 % 5.63 % 2.82 % 60.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 8 5 13 5 2 49
ร้อยละ 9.76 % 6.10 % 15.85 % 6.10 % 2.44 % 59.76 %

82 : 8 , 5 , 13 , 5 , 2 , 49...9.76 , 6.10 , 15.85 , 6.10 , 2.44 , 59.76 = 33 : 40.24
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 40.24%

Powered By www.thaieducation.net