โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี (สพป.นครพนม เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิรินทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 16
ร้อยละ 13.64 % 9.09 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 23 4 7 0 0 92
ร้อยละ 18.25 % 3.17 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 73.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 2 4 7 0 0 46
ร้อยละ 3.39 % 6.78 % 11.86 % 0.00 % 0.00 % 77.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 28 10 15 0 0 154
ร้อยละ 13.53 % 4.83 % 7.25 % 0.00 % 0.00 % 74.40 %

148 : 26 , 6 , 8 , 0 , 0 , 108...17.57 , 4.05 , 5.41 , 0.00 , 0.00 , 72.97 = 40 : 27.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 25.60%

Powered By www.thaieducation.net