โรงเรียนบ้านหนองแวง (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 4 0 5 0 0 24
ร้อยละ 12.12 % 0.00 % 15.15 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 7 3 10 0 0 91
ร้อยละ 6.31 % 2.70 % 9.01 % 0.00 % 0.00 % 81.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 11 3 15 0 0 115
ร้อยละ 7.64 % 2.08 % 10.42 % 0.00 % 0.00 % 79.86 %

144 : 11 , 3 , 15 , 0 , 0 , 115...7.64 , 2.08 , 10.42 , 0.00 , 0.00 , 79.86 = 29 : 20.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 20.14%

Powered By www.thaieducation.net