โรงเรียนบ้านโคกพะธาย (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 5 0 1 0 0 19
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 6 0 6 0 0 49
ร้อยละ 9.84 % 0.00 % 9.84 % 0.00 % 0.00 % 80.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 86 คน
จำนวน(คน) 11 0 7 0 0 68
ร้อยละ 12.79 % 0.00 % 8.14 % 0.00 % 0.00 % 79.07 %

86 : 11 , 0 , 7 , 0 , 0 , 68...12.79 , 0.00 , 8.14 , 0.00 , 0.00 , 79.07 = 18 : 20.93
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 86 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 20.93%

Powered By www.thaieducation.net