โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม) (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 1 6 3 0 0 29
ร้อยละ 2.56 % 15.38 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 74.36 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 15 7 17 0 2 133
ร้อยละ 8.62 % 4.02 % 9.77 % 0.00 % 1.15 % 76.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 3 0 11 0 0 55
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 15.94 % 0.00 % 0.00 % 79.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 282 คน
จำนวน(คน) 19 13 31 0 2 217
ร้อยละ 6.74 % 4.61 % 10.99 % 0.00 % 0.71 % 76.95 %

213 : 16 , 13 , 20 , 0 , 2 , 162...7.51 , 6.10 , 9.39 , 0.00 , 0.94 , 76.06 = 51 : 23.94
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 282 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 23.05%

Powered By www.thaieducation.net