โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม) (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 2 3 2 2 0 30
ร้อยละ 5.13 % 7.69 % 5.13 % 5.13 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 3 5 16 1 0 149
ร้อยละ 1.72 % 2.87 % 9.20 % 0.57 % 0.00 % 85.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 3 13 0 0 0 53
ร้อยละ 4.35 % 18.84 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 282 คน
จำนวน(คน) 8 21 18 3 0 232
ร้อยละ 2.84 % 7.45 % 6.38 % 1.06 % 0.00 % 82.27 %

213 : 5 , 8 , 18 , 3 , 0 , 179...2.35 , 3.76 , 8.45 , 1.41 , 0.00 , 84.04 = 34 : 15.96
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 282 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 17.73%

Powered By www.thaieducation.net