โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 6 0 2 0 0 22
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 6 6 9 0 0 88
ร้อยละ 5.50 % 5.50 % 8.26 % 0.00 % 0.00 % 80.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 0 1 6 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 2.17 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 84.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 185 คน
จำนวน(คน) 12 7 17 0 0 149
ร้อยละ 6.49 % 3.78 % 9.19 % 0.00 % 0.00 % 80.54 %

139 : 12 , 6 , 11 , 0 , 0 , 110...8.63 , 4.32 , 7.91 , 0.00 , 0.00 , 79.14 = 29 : 20.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 19.46%

Powered By www.thaieducation.net