โรงเรียนบ้านคลองม่วง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
94
จำนวน(คน) 7 4 3 2 2 76
ร้อยละ 7.45 % 4.26 % 3.19 % 2.13 % 2.13 % 80.85 %
ระดับประถมศึกษา
153
จำนวน(คน) 6 4 18 2 12 111
ร้อยละ 3.92 % 2.61 % 11.76 % 1.31 % 7.84 % 72.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 247 คน
จำนวน(คน) 13 8 21 4 14 187
ร้อยละ 5.26 % 3.24 % 8.50 % 1.62 % 5.67 % 75.71 %

247 : 13 , 8 , 21 , 4 , 14 , 187...5.26 , 3.24 , 8.50 , 1.62 , 5.67 , 75.71 = 60 : 24.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 247 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 24.29%

Powered By www.thaieducation.net