โรงเรียนบ้านคลองม่วง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
95
จำนวน(คน) 25 12 9 12 0 37
ร้อยละ 26.32 % 12.63 % 9.47 % 12.63 % 0.00 % 38.95 %
ระดับประถมศึกษา
155
จำนวน(คน) 23 21 28 13 0 70
ร้อยละ 14.84 % 13.55 % 18.06 % 8.39 % 0.00 % 45.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 250 คน
จำนวน(คน) 48 33 37 25 0 107
ร้อยละ 19.20 % 13.20 % 14.80 % 10.00 % 0.00 % 42.80 %

250 : 48 , 33 , 37 , 25 , 0 , 107...19.20 , 13.20 , 14.80 , 10.00 , 0.00 , 42.80 = 143 : 57.20
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 143 คน คิดเป็นร้อยละ 57.20%

Powered By www.thaieducation.net