โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
203
จำนวน(คน) 20 10 10 0 0 163
ร้อยละ 9.85 % 4.93 % 4.93 % 0.00 % 0.00 % 80.30 %
ระดับประถมศึกษา
1124
จำนวน(คน) 121 102 110 19 0 772
ร้อยละ 10.77 % 9.07 % 9.79 % 1.69 % 0.00 % 68.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1327 คน
จำนวน(คน) 141 112 120 19 0 935
ร้อยละ 10.63 % 8.44 % 9.04 % 1.43 % 0.00 % 70.46 %

1327 : 141 , 112 , 120 , 19 , 0 , 935...10.63 , 8.44 , 9.04 , 1.43 , 0.00 , 70.46 = 392 : 29.54
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1327 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 392 คน คิดเป็นร้อยละ 29.54%

Powered By www.thaieducation.net