โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
205
จำนวน(คน) 5 12 7 10 12 159
ร้อยละ 2.44 % 5.85 % 3.41 % 4.88 % 5.85 % 77.56 %
ระดับประถมศึกษา
1342
จำนวน(คน) 35 25 42 18 32 1190
ร้อยละ 2.61 % 1.86 % 3.13 % 1.34 % 2.38 % 88.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1547 คน
จำนวน(คน) 40 37 49 28 44 1349
ร้อยละ 2.59 % 2.39 % 3.17 % 1.81 % 2.84 % 87.20 %

1547 : 40 , 37 , 49 , 28 , 44 , 1349...2.59 , 2.39 , 3.17 , 1.81 , 2.84 , 87.20 = 198 : 12.80
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1547 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 198 คน คิดเป็นร้อยละ 12.80%

Powered By www.thaieducation.net