โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 14
ร้อยละ 21.05 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 13 6 4 2 0 58
ร้อยละ 15.66 % 7.23 % 4.82 % 2.41 % 0.00 % 69.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 17 6 5 2 0 72
ร้อยละ 16.67 % 5.88 % 4.90 % 1.96 % 0.00 % 70.59 %

102 : 17 , 6 , 5 , 2 , 0 , 72...16.67 , 5.88 , 4.90 , 1.96 , 0.00 , 70.59 = 30 : 29.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41%

Powered By www.thaieducation.net